Burgerlijke stand

Burgerlijke stand vanaf 1811

Informatie

Wat zijn registers van de burgerlijke stand?
Rechtsfeiten zoals geboorte, huwelijk en overlijden worden door de ambtenaar van de bugerlijke stand van de gemeente waarin dat feit heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Aktes van dezelfde soort worden ingebonden. Deze banden vormen samen de serie “registers van de burgerlijke stand”.

 

De soorten registers:
De Burgerlijke Stand is in Zeeland en Limburg in 1795 en in de rest van Nederland in 1811 ingevoerd.
De ambtenaren van de burgerlijke stand in een gemeente hielden – onder andere – 3 soorten registers bij:

 • registers van geboorten
 • registers van huwelijken en echtscheidingen
 • registers van overlijden

Huwelijksbijlagen
Dit is een afzonderlijke serie documenten. Het betreft stukken die door de huwelijkskandidaten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn overgelegd, zoals afschriften van hun geboorteakte, akte van huwelijkstoestemming, akte van ontbinding van een voorgaand huwelijk etc. De stukken zijn te vinden via het aktenummer van het huwelijk.

 

Indexen op naam (klappers of tienjarentafels):
Om de aktes van de burgerlijke stand gemakkelijk te kunnen vinden zijn er index-en op achternaam samengesteld. Deze veelal tienjaarlijkse indexen geven in alfabetische volgorde de namen van de geborenen, gehuwden, gescheidenen en overledenen in een gemeente, met vermelding van de datum waarop de bewuste akte is opgemaakt. U zoekt dus eerst in deze index op naam en raadpleegt vervolgens de registers zelf.

 

Openbaarheidsbeperking:
De minister van justitie heeft vanwege de privacy een openbaarheidsbeperking gesteld:

 • geboorteregisters 100 jaar
 • huwelijksregisters en -bijlagen 75 jaar
 • overlijdensregisters 50 jaar

INDEXEN
In de indexen (klappers / tienjarentafels) kunt u de volgende gegevens vinden:

 • geboorteregisters 100 jaar
 • huwelijksregisters en -bijlagen 75 jaar
 • overlijdensregisters 50 jaar

GEBOORTEN
In een geboorteakte kunt u de volgende gegevens vinden:

 • naam van het kind
 • namen en woonplaats van de ouders
 • beroep van de vader
 • geboortedatum en tijdstip
 • bijzondere vermelding als erkenning, naamswijziging, etc.

HUWELIJKEN
In een huwelijksakte kunt u de volgende gegevens vinden:

 • plaats en datum van het huwelijk
 • namen, leeftijden van bruid en bruidegom
 • geboorte- en woonplaats van bruid en bruidegom
 • beroep van bruidegom (en bruid)
 • namen, beroep en woonplaats van de ouders
 • (eventueel) vermelding van erkenning, huwelijkstoestemming, akte van bekendheid
 • namen, beroep en woonplaats van de getuigen

HUWELIJKSBIJLAGEN
In de bijlagen bij het huwelijk kunt u de volgende documenten/afschriften vinden:

 • afschriften van de geboorteakten van bruid en bruidegom
 • akte(n) van huwelijkstoestemming
 • akte(n) van ontbinding van een vorig huwelijk
 • bewijs van huwelijksafkondiging
 • bewijs van dienen bij de nationale militie
 • (eventuele) overlijdensakte(n) van ouders
 •  

OVERLIJDEN
In een overlijdensakte kunt u de volgende gegevens vinden:

 • naam van de overledene
 • plaats, datum en tijdstip van overlijden
 • geboorteplaats, -datum, beroep en woonplaats van de overledene
 • namen van de echtgeno(o)t(e) en eventuele vroegere echtgeno(o)t(en)
 • namen van de ouders van de overledene en hun beroepen en woonplaatsen
 •  
Categorieën: