Het bevolkingsregister

BEVOLKINGSREGISTERS HARDERWIJK 1850 - 1939

Informatie

Wat zijn bevolkingsregisters?

De gemeente wil overzicht houden over wie er in de stad wonen. Daartoe werden vanaf halverwege de vorige eeuw van alle inwoners gegevens genoteerd in boeken of op kaarten, bevolkingsregisters geheten. Dit zijn niet alleen de plaatsen en data van geboorte, huwelijk en overlijden, die u ook in de akten van de Burgerlijke Stand kunt vinden. Ook de plaats waar iemand vandaan kwam of naar toe verhuisde, de adressen waarop iemand ingeschreven stond, godsdienst, beroep en soms nog meer gegevens werden genoteerd. Omdat alle gegevens over één persoon bij elkaar staan, is het raadplegen van deze registers vaak handiger dan die van de Burgerlijke Stand, waar de akten van geboorte, huwelijk en overlijden van één persoon in aparte boeken zijn opgenomen. De geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van de Burgerlijke Stand zijn echter de officiële gegevens en de meest betrouwbare. De volkstellingregisters van 1830 en 1840 bevatten gelijksoortige informatie als de bevolkingsregisters. De volkstellings- en bevolkingsregisters over de jaren 1830-1939 zijn bij het gemeentearchief te raadplegen. Het complete bestand is in een aantal periodes onderverdeeld. Op gezette tijden begon men met een nieuwe serie registers, waarin alle dan nog aanwezige inwoners werden opgenomen. Veel personen zult u dus in meer dan één periode van registers aantreffen. De bevolkingsregisters 1885-1918 zijn ter voorkoming van slijtage verfilmd op microfiche. Aan de bovenkant van het fiche staat vermeld wat er precies op staat: eerst het inventarisnummer, daarna welke bladzijden.

Inschrijving
Mensen werden in gezinsverband geregistreerd. Echtgenotes en kinderen staan dus ingeschreven op de naam van het gezinshoofd.

Hoofdserie, supplementdelen en indexen
In de meeste gevallen werd een inwoner ingeschreven in de hoofdserie, die alfabetisch geordend is. Indien hierin geen plaats meer was, dan vond inschrijving plaats in een supplementdeel. In deze delen staan de namen niet in alfabetische volgorde, maar op volgorde van inschrijving. Deze mensen vindt u door ze op te zoeken in de alfabetische indexen die verwijzen naar het deelnummer en de bladzijde. De indexen verwijzen naar alle personen die, om wat voor reden dan ook, niet op de alfabetisch juiste plek in de hoofdserie voorkomen. Let op: in veel indexen staan de achternamen niet in strikt alfabetische volgorde. Er is dan slechts gealfabetiseerd op de eerste letters van een achternaam.

Periodes
Als u weet dat iemand slechts kort in Harderwijk heeft gewoond, zoekt u uiteraard alleen in die periode. Indien iemand er een langere tijd heeft gewoond, b.v. van 1860 tot 1939, kunt u het best in de jongste periode beginnen met zoeken; in dit geval in de gezinskaarten (1920-1939). Over het algemeen kan gesteld worden: hoe recenter de registers, des te betrouwbaarder en vollediger de informatie is. Met name de registers van vóór 1850 bevatten hiaten en (schrijf)fouten.

Adressen en huisnummer
Zie daarvoor op www.uittien.eu; onder de link: “Informatie betreffende de huisnummering in Harderwijk van 1795 tot 1920″ . Wees trouwens attent op vernummering van huizen!

Verwijzingen

De boeken waarin alles werd genoteerd worden delen of registers genoemd. Elk deel heeft een nummer gekregen, het zgn. inventarisnummer. In de meest recente registers zult u regelmatig verwijzingen aantreffen naar andere inventarisnummers en bladnummers. Deze registers vallen onder: Nieuw Archief Harderwijk (1813-1943).

Overzicht bevolkingsregisters Harderwijk 1830-1939 >
Volkstellingregister 1830, NAH nr. 794, ook digitaal te raadplegen
Volkstellingregister 1840, NAH nr. 796, ook digitaal te raadplegen.
Bevolkingsregister 1850-1855, NAH nr. 789 t/m 809, ook digitaal te raadplegen.
Bevolkingsregister 1855-1862, NAH nr. 810 t/m 814b, ook digitaal te raadplegen.
Bevolkingsregister 1862-1870, NAH nr. 816 t/m 826, nog niet digitaal te raadplegen.
Bevolkingsregister 1870-1880, NAH nr. 833 t/m 838f, nog niet digitaal te raadplegen.
Bevolkingsregister 1880-1885, NAH nr. 840 t/m 845f, nog niet digitaal te raadplegen.
Bevolkingsregister 1885-1918, NAH nr. 847 t/m 852f, nog niet digitaal te raadplegen.
Gezinskaarten 1918-1939, NAH inv. 881, ook digitaal te raadplegen.

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk, door K.Chr. Uittien”

Categorieën: